විද්යුත් චුම්භක මාංශ පේශි ගොඩනැගීමේ යන්ත්රය

  • Hiemt body sculpt build muscle machine, එය මේදය දහනය කිරීම, මාංශ පේශි තානය කිරීම, මාංශ පේශි ගොඩනැගීම, ශරීර හැඩගැන්වීම, ශරීරය මූර්ති කිරීම, සම එසවීම සහ තද කිරීම සඳහා නවතම ප්‍රතිකාර තාක්‍ෂණයයි.HIEMT මගින් මේදය බිඳවැටීමේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති විය හැකි අතර එය මේද සෛල මිය යාමට හේතු වන අතර සති කිහිපයක් ඇතුළත ශරීරයේ සාමාන්‍ය පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියෙන් බැහැර කරයි.